Beiratkozás a Péteri Aprók Háza ÓvodábaÉrtesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024. nevelési évre

az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK ÓVODAI BEÍRATÁSA

a következő időpontokban történik:

2023. április 19. szerda
2023. április 20. csütörtök
2023. április 21. péntek

 

A beiratkozás módja: Április 19 – 20 személyesen és online is van lehetőség

                                     Április 21-én CSAK ONLINE van lehetőség

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok a www.peteri.hu oldalon találhatóak, melyeket kitöltés után személyesen az óvodában, illetve az óvoda email címére ovoda@peteri.hu  kell eljuttatni.

 

Kötelezően be kell íratni azokat a gyermekeket, akik 2023. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.


Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.


Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 


Az óvodai beiratkozáshoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,
 • amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű,  úgy az ezt igazoló dokumentumot (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.
 • Jelentkezési lap
 • Szülő nyilatkozat óvodai igénybevételről
 • Nyilatkozat óvodai étkezéshez
 • 6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

NYILATKOZAT
a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez
 * 

 

Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

 

 

 

 

                                                                                     Könczöl Ildikó

                                                                                      óvodavezető

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató

„Felmentés iránti kérelem a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól”


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján .

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.”
Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is
benyújtható.
Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-
szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő
szakorvos rendelhető ki.


A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 38/B. § szerint „Az Nkt. 8. § (2) bekezdése és 45. § (8) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.”

Szükség esetén a nyomtatvány erről az oldalról letölthető.

https://www.kormanyhivatal.hu

Nyomtatvány neve: „Felmentés iránti kérelem a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól”

 

Az intézmény működési területe: Péteri község lakossága számára biztosított.

 

Vissza
Rendezvények

2023.09
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5. 1
 6. 2
 7. 3
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 1. 11
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 1. 18
 2. 19
 3. 20
 4. 21
 5. 22
 6. 23
 7. 24
 1. 25
 2. 26
 3. 27
 4. 28
 5. 29
 6. 30
 7.  E-hírlevél